RN环境准备

rn = react native,作为facebook开源出来的,使用前端方案来开发移动端app的解决方案

环境准备

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
# 更新shell
xcode-select --install
# 依赖
brew install watchman flow git gcc pkg-config cairo libpng jpeg gitlib mongodb
# nvm安装
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.2/install.sh | bash
# nvm来安装指定版本nodejs
nvm install v4.2.3
# 当前本地版本变成v4.2.3
nvm alias default v4.2.3
# node
node -v
# npm
npm -v
# 安装cnpm
npm install cnpm -g
# react native 客户端
cnpm install -g react-native-cli@0.1.10 -g
# 查看react-native版本号
react-native -v
文章目录
  1. 1. 环境准备
,